Accions i resultats

A. Accions preparatòries

 

A1. Consulta a les autoritats competents i parts interessades (stakeholders).

Recollida de dades de les agències de l’aigua per al desenvolupament de l’eina TREHS. Conscienciació social sobre la importància dels rius temporals. Creació de logotip, tríptics i vídeo explicant el concepte de rius temporals i la raó de preservar-ne els seus valors naturals i socials. Encara que això és part de la comunicació i la difusió, és va considera adequat produir aquest material com una acció preparatòria.

Estat: finalitzat

B. Accions d’implantació

 

B1.Desenvolupament, implantació i aplicació de l’eina TREHS.

Programa informàtic desenvolupat a partir de les idees de la caixa d’eines de projecte MIRAGE. Es configurarà i provarà en més de 25 rius temporals en tres conques seleccionades de la regió mediterrània.

Estat: finalitzat

B2. Determinació de l’estat ecològic de conques seleccionades.

En els 25 rius pilot seleccionats, s’aplicarà un protocol estandarditzat per a l’avaluació de l’estat ecològic d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua.

Estat: finalitzat

B3.Proposta de mesures per als plans de gestió de conques fluvials.

Utilitzant els resultats de les acciones prèvies, es proposaran una sèrie de mesures per tal de conservar i/o restaurar l’estat dels rius temporals estudiats per ser incorporades en el programa de mesures dels plans de gestió de conca.

Estat: finalitzat

Enllaços a aquesta acció

Actes de les jornades de participació de diagnosi:

Actes de les jornades de participació de mesures:

Retorn de l’administració pública:

  • La Bisbal (Agència Catalana de l’Aigua)
  • Alcover (Agència Catalana de l’Aigua)
  • Arnes. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre no va participar com a soci del projecte i encara no ha enviat cap informe.
  • La Sénia (Confederació Hidrogràfica del Xúquer)
  • Xest (Confederació Hidrogràfica del Xúquer)

C. Seguiment de l’impacte de les accions del projecte

 

C1. Millora de l’estat dels rius gràcies a les accions del projecte.

Es durà a terme un seguiment de la millora en la gestió dels rius temporals a partir de la informació proporcionada pels ciutadans que utilitzaran l’App TREHSS.

C2. Avaluació de l’impacte socioeconòmic del projecte.

Avaluar el cost econòmic i beneficis derivats dels canvis produïts en el programa de mesures amb l’eina TREHS.

Estat: finalitzat

D. Accions de comunicació y divulgació

 

D1. Pàgina web del projecte i xarxes socials.

Estat: finalitzat

Enllaços a aquesta acció:

D2. Panells d’informació LIFE+.

Aquest acció pretén sensibilitzar la societat sobre la importància dels rius temporals i així ampliar al màxim l’audiència abans del procés participatiu (acció B3).

Estat: finalitzat

S’han imprès panells explicatius sobre l’estat ecològic de les 25 masses d’aigua analitzades per TRivers. Els panells tenen una part “comuna” (veure la imatge que encapçala aquesta acció i que pogueu descarregar aquí) on s’expliquen els objectius del projecte i una altra part amb informació específica de cada riu on es detalla l’estat hidrològic i ecològic. A continuació trobareu els enllaços als panells ordenats per ordre alfabètic:

Algars
Barranco Carraixet
Brugent
Canaletes
Cèrvol
Daró
Glorieta
Guadazaón
Matarraña
Monleón
Montsant
Onyar
Pineda
Rambla del Poyo
San Miguel
Sénia
Siurana
Talamanca
Tossa

D3. Informe Layman.

Enllaços a aquesta acció:

Estat: finalitzat

D4. Mitjans de comunicació.

Diversos comunicats de premsa estan planificats al llarg del projecte.

D5. Producció de vídeos i tríptics.

Aquesta acció fa referència a vídeos i tríptics produïts a partir dels resultats del projecte. Tot i que el vídeo i tríptics de presentació del projecte formaven part de les acciones preparatòries (acció A1) els enllaços a aquests materials també s’inclouen en aquest apartat.

Estat: finalitzat

D6. Informes tècnics.

Informes tècnics sobre el programa informàtic TREHS y l’App TREHHS (versió simplificada del TREHS) i activitats de formació per als usuaris.

Estat: finalitzat

D7. Jornades, seminaris i conferències.

Estat: finalitzat

Enllaços a aquesta acció: 

Deliverables

 

Jornades, seminaris i conferències organitzades pel TRivers:

Assistència y presentació de comunicacions en conferencies y jornades:

Presentacions conferència final Trivers

E. Gestió i seguiment

 

E1. Funcionament general del projecte.

La gestió del projecte és responsabilitat del coordinador (UB) i diferents grup s’hi organitzen al voltant per a l’adequada implantació de les accions del projecte:

  • Grup de coordinació (Coordination group). Responsable de l’organització de la part científica i administrativa de les accions del projecte.
  • Gestor del projecte (Project manager). Responsable de les tasques científiques i de gestió, i membre clau del grup de coordinació, comitè directiu i grup de les parts interessades.
  • Comitè directiu (Steering Committee). Format pels investigadors principals de les institucions involucrades en el projecte per tal de coordinar conjuntament les accions A, B y C.
  • Grup de les parts interesades (Stakeholder’s group). Format pels membres del projecte i tots els usuaris interessats en les resultats del projecte (TREHS software, TREHSS App, manuals, dades, etc.). Aquest grup es manté permanentment obert.

Estat: finalitzat

E2. Contacte amb altres projectes (Networking).

Estat: finalitzat

Enllaços a aquesta acció:

E3. Pla de comunicació final

Estat: finalitzat

Enllaços a aquesta acció: