Equip

En aquest projecte hi col·laboren dues institucions de recerca —la Universitat de Barcelona (UB) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)— i dues autoritats de conques fluvials de la regió de la Mediterrània —l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

F.E.M.

Freshwater Ecology and Management research group 

El grup de recerca F.E.M. se centra principalment en l’estudi de l’ecologia de rius, tant bàsica com aplicada. Una de les seves principals activitats és l’estudi d’indicadors biològics per caracteritzar l’estat ecològic de les masses d’aigua. El grup F.E.M. es troba al Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, un centre d’investigació líder en biologia marina, oceanografia i limnologia a nivell estatal.

 

Narcís Prat

Maria Rieradevall

Núria Cid

Núria Bonada

Dolors Vinyoles

Jaume Cambra

Iraima Verkaik

U.C.C.+I

Unitat de Cultura Científica i Innovació

La Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona té l’objectiu de fomentar l’interès social per la ciència i el coneixement, augmentar la cultura científica de la ciutadania i incrementar les vocacions científiques en els infants i els joves.

Les seves activitats s’engloben en dues línies principals: la comunicació dels resultats de la recerca que es desenvolupa a la Universitat i l’organització d’activitats de divulgació.

Per tal de millorar la visibilitat de la recerca de la UB, s’elaboren estratègies de premsa, notícies, vídeos i altres materials que amplien l’abast i la repercussió de les comunicacions científiques. D’altra banda, la realització d’activitats de divulgació científica té com a missió la millora de la cultura científica de la societat. La UCC+i dissenya un programa d’activitats anual —La UB Divulga—, adreçat a tots els públics i amb una clara orientació pluridisciplinària i transversal, que fomenta la col·laboració i les sinergies entre investigadors de totes les branques de coneixement, departaments i centres de recerca de la UB. Els formats i temes de les accions són diversos, però totes les activitats comparteixen el fet d’anar destinades a públics no especialitzats.

Ester Colominas

Rosa Martínez

Núria Quintana

Margarita Becerra

I.D.A.E.A.

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

El Grup d’Hidrologia Superficial i Erosió se centra en l’estudi dels processos hidrològics superficials i els règims de cabals mediterranis. La major part de la recerca es porta a terme en conques de Vallcebre des de 1987. La investigació duta a terme en conques més grans s’ha centrat principalment en l’estudi dels balanços hídrics i els règims hidrològics. El grup de recerca pertany a l’IDAEA, un centre de recerca espanyol líder en temes d’aigua, contaminació atmosfèrica i química ambiental.

 

Francesc Gallart

Pilar Llorens

Jérôme Latron

Maria Soria

ACA

Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, fundada el 2000 com a Administració hidràulica de Catalunya, encarregada de la política del Govern en matèria d’aigües i que es fonamenta en els principis de la Directiva marc de l’aigua. L’Agència gestiona i planifica el cicle integral de l’aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l’equilibri de tots els ecosistemes.

Antoni Munné

Carolina Solà

Mònica Bardina

CHJ

Confederación Hidrográfica del Júcar

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, organisme autònom depenent del Ministeri per a la Transició Ecològica, regula les accions comeses en les xarxes hidrològiques d’una demarcació en la qual el Xúquer és el riu principal.

 

Teodoro Estrela

Arancha Fidalgo

Sara Jiménez