Reunions d’Stakeholders

Jornades, seminaris i conferències organitzades pel TRivers:

 

Presentacions conferència final Trivers